pY`@q~XWy pRvw~


pL`@w~ sm|pw~ nQsQ @ls prQhrNy kQrWmt u_vt vQX~v vQq&`lyk~ o|n$
u_v vQX~vvQq&`lyt mRl~gl~ w#bW@m| u@L@l~qW jn`{QpwQnQy kQyyQ

vQX~vvQq&`l r@tQ sAvr\{nyt v#dQ v#dQ@yn~ sm|bn~{ krgw yRwOyQ
agm#wQ mhQn~q r`jpk;

bqEl~l ec|. em|. smr@k`~n~ bN~d`r

u_v @vl~ls~s vQX~vvQq&`l@y~ iqQkQrWm| ktyRwO a@g`~s~wO 07 q` jn`{QpwQnQ cn~qYQk` bN~d`rn`yk kOm`rwOAg mhw~mQy@g~ pY{`nw~v@yn~ a`rm|x vQy.
@m| XYW lAk`@v| vQX~vvQq&`l pq~{wQy wOL a`rm|x kL 14 v#nQ vQX~vvQq&`ly @v|. @mhQ @g`dn#gQlQ sAkWr\Ny s[h` v#y krn mRql r#pQyl~ lk; 15,000 kQ.2006 vs@r\qW pLmR XQ;& kN~d`ymt 143 k~ b[v` g#nWmt nQymQw awr pWT 3 kQn~ smn~vQw @v|.

bqEl~l sQt s#wpRm| 3 k @n`qErQn~ ps~sr pY{`n bs~ m`r\g@y~ kr\m`n~wpRry pvw~v`@gn gQy xSmQy wOL @mm vQq&`ly iqQ krn awr xSmQ pYm`Ny ak~kr 35 kQ.

iw`mw~ mns~k`n~w us~ prQsryk~ a#wQ @mm xSmQ@y~ u_v pL`@w~ @ewQh`sQk psRbQmt h` @p_r`NQk g^h nQr\m`N XQl~pyt anRv @g`dn#gQlQ iqQkQrWmt s#l#sRm| kr wQ@b|.

pL`wt vd`w~ g#l@pn e@mn~m rFkQy` avs~}`vn~ uq`krqWm s[h` dQp~@l`~m`, uss~ dQp~@l`~m`, up`{Q sh pX~c`w~ up`{Q p`Tm`l` 17 k~ pmN @mm vQX~v vQq&`l@y~ ig#n~vWmt ktyRwO sRq`nm| kr a#w.

sm|pYq`yQ vQX~vvQq&`l pq~{wQ@y~ kYQy`q`myn~ @gn~ b#h#rvW pL`wt ucQw p`Tm`l`vn~ h` XQ;& kN~d`ym|vlt sRvQ@X~; vR a`k`r@y~ gOr# XQ;& sb[w` pY`@y`~gQkvm bq~{ krmQn~ k`r\yk;m h` pLq`yQw` @m@hvrk a{&`pn rt`vkQn~ yRwO vQX~vvQq&`lyk~ bQhQkrn bv vQX~vvQq&`l pYwQp`qn @k`mQsm sx`pwQ bW. a`r\. a`r\. en~. @mn~dQs~ mhw` pvsyQ.

hQtpR vQnQsRr# pW. r`mn`qn~ mhw` @mm vQX~vvQq&`l@y~ kOlpwQ @lsw~ up kOlpwQ @ls cn~qY` a#BRl~@qNQy mhw`w~ pw~ kr wQ@b|.

vQX~vvQq&`l@y~ iqQkQrWm| ktyRwO a`rm|x kL jn`{QpwQnQ cn~qYQk` bN~d`rn`yk kOm`rwOAg mhw~mQy uw~sv sx`v amw` @m@s~ pYk`X kL`y.

u_v pL`wt p#v#wQ vQX`l adRvk~ aq sm|pRr\N kQrWmt h#kQvWm g#n mmw~ a@p~ rjyw~ swOtR @vnv`. 1818 t psR u_v @vl~ls~s pY@q~Xy pLmRv sRq~qn~@g~ k`l@yn~ nQqhs l#bRN`t psRv a@p~ a`N~dRvlQnRw~ aw~h#r q#mWm nQs` u_v sAvr\{nyt @y`mRvW@mn~ qEp~pw~ jn @k`tsk~ jWvw~vn pY@q~Xyk~ bvt pw~@vl`. 1818 qW sRq~qn~t vQr#q~{v k#p~@ptQ@p`l qQs`v@g~ n`ykw~v@yn~ @gn gQy st@n~qW vQX`l pQrQsk~ mr`qm` @m| pY@q~Xy a`g`{yt v#tWmt idqW wQbRN`. jnw`v@g~ idm| kOBRr# @w~ vg` s[h` @y`q`@gn a`r\}Qk @ls qEgW qEp~pw~ bvt pw~ kL`. nQqhs l#bRN`t psRv vw~ @m| pY@q~Xyt sAvr\{nyk~ lb`qW wQbR@N~ n#h#.

psRgQy vsr 11 t ps~@s~ @p`. e. @p. sh vw~mn~ rjy yt@w~ u_v pY@q~Xyt h#kQ wrm| vQX`l sAvr\{nyk~ @gn e~mt h#kQ vRN`.

nQml~ sQrQp`l q sQl~v` mhw` bqEl~@l~ n`ykw~vyt pw~vR psR @m| pY@q~Xyt vQX`l sAvr\{nyk~ lb` qEn~n`. em ktyRwO kQrWmt @m| pL`@w~ mn~wYWvr#n~ vQX`l Xk~wQyk~ @@{r\yk~ qEn~n`. @mm pY@q~Xyt sAvr\{nyk~ lb`qWmt pLmRvrt u_v @vl~ls~s sAvr\{n am`w&`AXy pQhQtRv` nQml~ sQrQp`l q sQl~v` mhw`t x`r qEn~n`. 2005 vsrt r#. lk; 5000 k~ lb`qW wQ@bnv`. pL`w~ sx`@vn~ itRkrn ktyRwO s[h` @k`~tQ sQy gNn~ lb`qW wQ@bnv`. mh a`N~dR@vn~ wvw~ mRql~ lb`qW p`rvl~ @s_K& a{&`pny qQyRNR krnv`.

lAk`@v| ls~sn pY@q~Xyk~ @m| alAk`r qQy qhr` wQbRN`t k[EvlQn~ qQy{`r` g#lEv`t jny`t p`nyt jly n#h#. em nQs` a@p~ rjy p`nWy jly lb`qW@m| kYQy`m`r\gyk~ a`rm|x kr wQ@bnv`, qQ@n~;~ gONvr\{n a#m#wQwOm`@g~ am`w&`AXy hrh`. e~ sAvr\{n@y~ ek~ aAXyk~ @lst vQX~vvQq&`l a{&`pny pYbl @ls p#v#wQ nQs` em ktyRwO a`rm|x kL`. aq @m| a`ywny a`rm|x kQrWmt h#kQvWm g#n a`dm|br @vnv`. rtt n`ykyn~ qEn~ vQXQ;~t n`ykyn~ bQhQvR u_v @vl~ls~s wOL eLvU pLwOr# @g~n~ ihL mtQtmQn~ vg` kL`. bRq~{QmwOn~ bQhQkQrWmt avX& avs~}`v lb`qWmt u_v vQX~vvQq&`ly a`rm|x krnv`. a$w @k`LBt nRvrt @g`s~ i@gnRm lbnv` @vnRvt @m| pY@q~Xy wOLqWm i@gnWmt avs~}`v uq`vW wQ@bnv`.

@m| lAk`@v| 14 vn vQX~vvQq&`lyyQ. iwQrQ 13 ek ek pWT wQ@ynv`. pWTvl a#wQ@q~ pmNyQ i@gn gn~@n~. qQyRNR rtvl pvwQn kYmyk~ wmyQ wvw~ pWTykQn~ q i@gnWmt wQbWm. u_v vQX~v vQq&`l@y~qW sm|pYq`y`nRkSl ww~w~v@yn~ mQqW i@gnWmt pRUvn~ @mm pWTvlQn~ q#nRm lb` up`{Qy lb` @m| pL`w qQyRNR kQrWmt pRUvn~. pL`w wOL KnQj sm|pw~ k^;Q sm|pw~ wQ@bnv`. @m`Nr`gl ihL mtQt@m| xS sm|pw~ wQ@bnv`. m#NQk~ @m`Nr`gl pY@q~X@y~ bhRlv mwO @vnv`. wvw~ xS sm|pw~ pY@q~X@y~ wQ@ynv`. awQ vQX`l ykd sm|pwk~ p#l~vw~w pY@q~X@y~ pvwQnv`. @d`lmyQtQ v#nQ @q~w~ wQ@bnv`. e~v`@g~ sm|pw~vlt apQ aw wQyl` n#h#.

mn~q @p`~;Ny a#wQ pY@q~Xyk~ @m`Nr`gl @vl~ls~s. eq` sr#s`r pY@q~Xyk~. k^;Qk`r\mQk @ls qQyRNR pY@q~Xyn~. sRq~q`@g~ k`@l~ k^;Q a`r\}Qky vQk^wQ kL`. @m| @p`L`@v| a#wQ sm|pw~ prQhrNy kLq`t a`N~dR@v| mRql~ avX& vn~@n~ n#h#. e~ ktyRwOvlt @m| pY@q~Xyt vQX~vvQq&`lyk~ avX&yQ. @m| vQX~vvQq&`ly @m| rtt pL`wt a`@l`~kyk~ vWmt @h`[Qn~ i@gn gn~n o|n$ up`{Qy lb` vrpYs`q lb` gn~nt @h`[Qn~ i@gn gw yRwOyQ. e~ pmNk~ pYm`Nvw~ vn~@n~ n#h#.

a@p~ qr#vn~ vQx`gy smw~vWmt pmNk~ @n`@vyQ It vd` pRUl~ @qyk~ i@gn gw yRwOyQ. pRs~wk`lyt gQhQn~ @p`wpw hq`r` sgyQn~ smg rt qQyRNR kQrWmt sAv`q wOLQn~ kYm hq` gw yRwOyQ. sAv`q@yn~ ekMw`vkt a` yRwOyQ. pYwQpl wQbQy yRwOyQ. nmRw~ a@p~ r@tQ kNg`tRq`yk w~w~vyk~ wQ@ynv`.

1977 qW @q~Xp`ln sm`j pYX~nvlqW wm`@g~ aqhst @vns~ ayt g#hRv`. rHt arn~ gQhQn~ tyr\ s$yvl q#m|m`. @p`lQsQ@y~ sh`yw~ @y`q` gw~w`. aq e~ kYmy udsQt phlt a#vQw~. @b`~l @sl~lm| krl` kYQktQ ghl` p#rFqENR kN~d`ym qQnpR kN~d`ymt kQnQs~@sn~ anQnv`. sQAhl @qmL ay ekt kYQktQ ghn~@n~ n$. @m|v` 77 n~ psRv wmyQ a`@v|.

a`{&`w~my vr\{ny kQrWmt wmyQ vQX~v vQq&`lyt yn~@n~. @l`~k@y~ @s`y`@gn a#wQ q#nRm oUvt en~nw~ kr gn~ntyQ. e@s~ krn~nt hQw s#nsQl~@l~ vQX~vvQq&`ly wOL jWvw~vQy yRwOyQ. vQX~vvQq&`l hrQy`k`rv kYQy`w~mk vWmt @n~v`sQk phsRkm| wQbQy yRwOyQ. evQt p`rvl~vl rs~wQy`qE vQy yRwO n#h#.

pL`w qQyRNR kQrWmt i@gnRm bRq~{Qy lb` gn~n.

mQwYvr#nQ, bqEl~l sQt s#wpRm| 3 k~ pmN pyQn~ a#vQw~ aq itR krn k`r\yyt a`XQr\v`q kQrWm vQX`l unn~qEvk~ q#k~vWm g#n k^wZ @vnv`.

agY`m`w& mhQn~q r`jpk; mhw` -

ls~sn prQsryk bQhQ@vn @m| 14 vn vQX~vvQq&`l@yn~ rt sAvr\{ny krn mh ugwOn~ bQhQ@v|vQ. a$w gm|vl qr#vn~ iw` am`r#@vn~ i@gn @gn vQX~vvQq&`lyt a#wOl~vWmt vQx`g smw~@vl` 12% k~ pmN in~nv`. an~n e~ iwOr# pYm`Ny 98000 k~ pmN vR pQrQst vQX~vv vQq&`lyt y$mt ugwOn~ vWmt avs~}`v lb`qWm a@p~ vgkWmyQ. ugwOn~ bQhQvn wrmt rtw~ sAvr\{ny @vnv`. ovRn~ r@tQ sAvr\{nyt q`yk kr gw yRwOyQ. vQX`l pQrQskt e~ avs~}`v l#@bn~@n~ n#h#. vQv^w vQX~vvQq&`lyw~ ek~ vQqQhkt v#hQl` wQ@yn~@n~. e~ nQs` vQX~vvQq&`l bQhQkL yRwOyQ.

nQqhs~ a{&`pny l#bRNR psR nQqhs~ a{&`pny rFk g#nWmt ap b#[Ql` in~nv`. rjyk~ @ls @m| r@tQ qr#vn~t lb`@qn a{&`pny rFk gn~nv`. vQ@X~;@yn~m @s_K&y qQyRNR kQrWmt ey xOk~wQvQ[Wmt lb`qWmt apQ ktyRwO kL yRwOyQ. vQX~vvQq&`lvl ytQwl phsRkm| qQyRNR kL yRwOyQ. jly vQqElQy qQyRNR kL yRwOyQ. pY{`n ngr, pY{`n vQX~vvQq&`l smg mh`m`r\g pq~{wQy sm|bn~{ kL yRwOyQ. ev#nQ ww~w~vyk~ a#wQ kQrWm a@p~ vgkWmk~.

emnQs` apQ @m| r@tQ ugwOn~ @k@r\ vQX~v`syk~ a#wQ rjyk~ @ls vQX~vvQq&`lvlQn~ eLQyt en qr#vn~ h#m @qn`tm rFkQy` lb`qWmt ktyRwO krnv`. h#m avs~}`vkm up`{Qy smw~ rFkQy` n#wQ pQrQs pQLQ g#nWmk~ k@L~ @m| rjyyQ. m$wkqW hwlQs~ ek~ qhskt rFkQy` qEn~@n~ @m| rjyyQ.

vQX~vvQq&`l r@tQ sAvr\{nyt q`yk kr g#nWmt prWk;N p#v#w~vW@m|qW s#lsRm| sks~ kQrW@m|qW vd vd`w~ vQX~vvQq&`l sm|bn~{kr gw yRwOyQ. e~k`r\yy itRkr g#nWmt h#kQ vQX~v`syk~ wQ@ynv`.

@s_K& a`rk;N @p`~;N h` @vl~ls~s sAvr\{n am`w& nQml~ sQrQp`lq sQl~v` mhw` -

qXk @qkhm`rk k`lyk~ u_vt vQX~vvQq&`lyk~ lb`qWmt qWr\G pYyw~nyk~ q#r#v`. jnw`vw~ arglyk~ kL`. hQtpR am`w& in~qQk gONvr\{n mhw` pw~kL kmQtR v`r\w`v anRv jn`{QpwQwOmQy vh`m u_v @vl~ls~s vQX~vvQq&`ly a`rm|x kQrWmt ktywO s#lsRv`. b`{` a`v` idm| pvr` g#nW@m|qW km|kr# @k`AgYsy awQvQX`l aw~v#l#k~ @vl` Xk~wQy lb`qW idm lb` g#nWmt uqv| kL`.

jn`{QpwQwOmQy a{&`pn a#m#wQvrQy @ls a{&`pn pYwQsAs~krN a#wQkr vQX`l @ls gON`w~mk x`vyk~ a#wQ kL`.

am`w& qQ@n~;~ gONvr\{n mhw` -

vQX~vvQq&`l bQhQ kQrWm qr#vkO bQhQ kQrWmt vd` am`r#yQ. avR( 30 w~ p`r\lQ@m|n~wOvt gQy ayt u_v t vQX~vvQq&`lyw~ lb` g#nWmt b#rQ vRN`.

@m| sm|pYq`yt @vns~ vQX~vvQq&`lyk~ bQhQ kQrWm nQs` r@tQ skYQy sAvr\{nyt q`yk vn vQX~vvQq&`lyk~. u_v pL`@w~ pr\@y~;N vQX~vvvQq&`lyk~ bvt pw~ vQy yRwOyQ.

jWvQwy pRr`m i@gn g#nWmt @vl` wQ@yn yRgykyQ apQ jWvw~ vn~@n~. apQt alEw~ prQc|@C~qyk~ bQhQ krn~n @vl` wQ@ynv`. gsk~ hQ@tv|v`m vsr 10 kQn~ Pl lbn~n pRUvn~. a{&`pnyt lb` qEn~n`m Xw vr\;ykt pYwQPl lbn~n pRUvn~ @vnv`.

lAk` km|kr# @k`AgYs~ pk;@y~ bqEl~l qQs` mn~wYW vdQ@v|l~ sR@r\;~, vQX~v vQq&`l pYwQp`qn @k`mQ;n~ sx`@v| sx`pwQ bW. a`r\. a`r\. en~. @mn~dQs~ yn mhw~vr#q uw~svy a#mwSh.

@mm avs~}`vt u_v pL`w~ a`N~dRk`r sW. nn~qm#wQv|, a#m#wQnQ sR@m|{` jW. jy@s~n, nQ@y`~j& am`w&vr#n~ vn e~. pW. jgw~ pR;~pkOm`r, dQl`n~ @p@r\r`, u_v pL`w~ pY{`n am`w& g`mQNQ vQjQw~ vQjQwmRNQ @s`yQs`, u_v pL`w~ sx` a#m#wQvr#n~ vn e~. em|. bRq~{q`s, dW. dW. db|. vQkYmrw~n, @@vq& @r`~hN pR;~pkOm`r u_v pL`w~ sx` sx`pwQ m`@nl~ rw~n`yk hQtpR am`w& smn~w vQq&`rw~n (j. vQ. @p.) p`. mn~wYW pq~m uqy X`n~w gON@s~kr (j. vQ. @p.) em|. sc|cQw`nn~qn~ (km|kr# @k`AgYs~) yn mhw~vr#n~ a#wOU vQX`l pQrQsk~ shx`gQ vW sQtQyh.

 
Powered By -


         sWm`shQw up`lQ pRvw~pw~ sm`gm
            aAk 223 , b|lRm#n~dl~ p`r, @k`LB 13, XWY lAk`v