ගුරුවරුන්ට පාසල තුළ ජංගම දුරකථන භාවිත කළ හැකියි

සිරිමන්ත රත්නසේකර

පාසල් ඉගැන්වීම් කටයුතුවල නිරතවී සිටියදී පමණක්‌ බාහිර දුරකථන සම්බන්ධතා නතර කරන ලෙස ගුරුවරුන්ට දන්නා සිටිය ද පාසල් තුළ ජංගම දුරකථන භාවිතය ගුරුවරුන්ට තහනම් කර නොමැති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද චක්‍රලේඛනය අනුව පාසල් තුළ ජංගම දුරකථන භාවිතය තහනම් වන්නේ පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට පමණක්‌ වන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

 
Powered By -


         sWm`shQw up`lQ pRvw~pw~ sm`gm
            aAk 223 , b|lRm#n~dl~ p`r, @k`LB 13, XWY lAk`v