ග්‍රෑන්ඩ් ඔරිටයන්ටල් හෝටලය ඉදිරිපිට
නව ස්‌මාරකයක්‌ විවෘත කරයිකොළඹ ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හෝටලය ඉදිරිපිට වටරමුවේ පසුගියදා නව ස්‌මාරකයක්‌ විවෘත කළේය.

1837 වසරේදී කොළඹ නගරයේ පිහිටවූ පළමු හෝටලයවූ මෙය හමුදා බැරැක්‌ක ලෙස යොදා ගන්නා ලදී. ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හෝටලයට මුල් කාලයේ සංචාරකයන් පැමිණියේ රික්‌ෂෝවෙනි. එය සිහි ගන්වමින් මෙම ස්‌මාරකයන් නිර්මාණය කිරීමට හෝටලයේ අධ්‍යක්‍ෂ මණ්‌ඩලය තීරණය කරන ලදී.

මෙම ස්‌මාරකය විවෘත කිරීමට සහභාගිවූ

ග්‍රෑන්aඩ් ඔරියෙන්ටල් හෝටලයේ සභාපති දොස්‌තර බුද්ධි කළුආරච්චි, සාමාන්‍යාධිකාරි රෝලන්ඩ් පෙරේරා ඇතුළු අධ්‍යක්‍ෂ මණ්‌ඩලයේ සාමාජිකයන් ඡායාරූපයෙන් දැක්‌වේ.

ඡායාරූපය - චන්ද්‍රසිරි වීරසිංහ
 

 

 
Powered By -


         sWm`shQw up`lQ pRvw~pw~ sm`gm
            aAk 223 , b|lRm#n~dl~ p`r, @k`LB 13, XWY lAk`v