මංගල යෝජනා
 

මනාලයෝ

මනාලියෝ

webmaster@unl.upali.lk

ඔබගේ තෝරාගැනීම් සඳහා මෙහි පළවී ඇති ඊමේල් ලිපිනය ඔබට භාවිතා කළ හැක. නැතහොත් පිළිතුරු ලිපි දිවයින ඉන්ටර්නෙටි බාරේ 223 බ්ලූමැන්ඩල් පාර කොළඹ 13 ලිපිනයට යොමු කරන්න.


 

 
Powered By -


         sWm`shQw up`lQ pRvw~pw~ sm`gm
            aAk 223 , b|lRm#n~dl~ p`r, @k`LB 13, XWY lAk`v