මංගල යෝජනා
 

මනාලයෝ

මනාලියෝ

webmaster@unl.upali.lk

ඔබගේ තෝරාගැනීම් සඳහා මෙහි පළවී ඇති ඊමේල් ලිපිනය ඔබට භාවිතා කළ හැක. නැතහොත් පිළිතුරු ලිපි දිවයින ඉන්ටර්නෙටි බාරේ 223 බ්ලූමැන්ඩල් පාර කොළඹ 13 ලිපිනයට යොමු කරන්න.


 උපාලි නිව්ස්‌පේපර්ස්‌ ප්‍රයිවට්‌ ලිමිටඩ්
                                                                                  223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13.

Powered By -