යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා
ලෝක බැංකුවෙන් රුපියල් බිලියන 21 ක්‌


පළාත් මාර්ග ව්‍යාපෘතිය, හදිසි උතුරු පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය හා ගැටුම් හේතුවෙන් අවතැන් වූ ජනතාවගේ ජීවනෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යන ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 21 ක්‌ (ඇ. ඩො. මිලියන 182 ක්‌) ලබාදීමට ලෝක බැංකුව එකඟ වී ඇත.

රුපියල් බිලියන 12 ත් (ඇ. ඩො. මිලියන 105 ක) මුදලක්‌ වෙන් කෙරෙන පළාත් මාර්ග ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඌව පළාතේ පළාත් බද මාර්ග කි. මීටර් 150 ක්‌, නැගෙනහිර පළාතේ, අම්පාර දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ පළාත් බද මාර්ග කි. මීටර් 100 ක්‌ හා උතුරු පළාතේ යාපනය දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ කි. මීටර් 100 සහිත පළාත් මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම සහ ප්‍රතිසංස්‌කරණය සිදු කෙරෙනු ඇත. පළාත් බද මාර්ග යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම තුළින් උතුරු, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල සමාජ ආර්ථික කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වේ.

හදිසි උතුරු පුනරුත්ථාපන ව්‍යපෘතියේ අරමුණු වනුයේ අවතැන් වූ ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ජීවනෝපයයන් නැවත ගොඩනැඟීම සඳහා රජයේ වැඩසටහනට සහාය ලබාදීමය. යුදමය තත්ත්වය නිසා එහි බලපෑමට ලක්‌ වූ පවුල්වලට නැවත ඔවුන්ගේ ජීවිත ආරම්භ කරගැනීම සඳහා හදිසි මූල්‍යමය උපකාර සැපයීම, කෘෂිකාර්මික සහ අනෙකුත් ජීවනෝපායික වත්කම් වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් මධ්‍යකාලීන ආර්ථික සුරක්‌ෂිතභාවයක්‌ ඇති කිරීම සහ අත්‍යාවශ්‍ය පොදු යටිතල පහසුකම් ස්‌ථාපනය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ආධාර කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදු කෙරෙනු ඇත. අදියර පහකින් සමන්විත අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කිරීමේ රජයේ සැලසුමෙහි තුන්වන සහ හතරවන අදියරයන් ආවරණය කරමින් අවතැන් වූ 100,000 ක පමණ ජනතාවකට සහන ලබාදීමට මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් අපේක්‌ෂා කරනු ලැබේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් බිලියන 7.5 ක්‌ (ඇ. ඩො. මිලියන 65 ක්‌) වැය කෙරෙනු ඇත.

නැවත පදිංචියට පැමිණි අවතැන් වූ ජනතාවගේ ජීවනෝපායික අවස්‌ථාවන් සැපයීම සඳහා දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වන ගැටුම් හේතුවෙන් අවතැන් වූ ජනතාවගේ ජීවනෝපාය සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වන ව්‍යාපෘතිය සඳහා අතිරේක මූල්‍ය පහසුකමක්‌ ලෙස රු. බිලියන 1.4 ක (ඇ. ඩො. මිලියන 12 ක්‌) ලබාදීමට ද ලෝක බැංකුව එකඟ වී ඇත. උතුරු පළාතේ නැවත පදිංචියට පැමිණි අවතැන් වූ ජනතාවගේ කෘෂිකාර්මික සහ කෘෂිකාර්මික නොවන ජීවනෝපාය මාර්ග නැවත ස්‌ථාපනය කිරීමට සහ වාරි පහසුකම් පුනරුත්ථාපන කටයුතු සඳහා මෙම අතිරේක ණය මුදල් යොදා ගනු ලැබේ.

ඉහත ව්‍යාපෘති තුන සම්බන්ධයෙන් වන මූල්‍ය ගිවිසුම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර මහතා සහ ලෝක බැංකුව වෙනුවෙන් ලෝක බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත නඔකෝ ඉසි මහත්මිය විසින් මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේදී අත්සන් තබන ලදී.

 

 
Powered By -