ගම්සභා ඉතිහාසය - II
ගම්සභා නාමලේඛනය

පාතහේවාහැට හේවාවිස්‌ස කේ. බී. වික්‍රමසිංහ, පාතහේවාහැට ගඟවට ටී. බී. ඇස්‌. ගොඩමුන්නේ, උඩ පළාත කඳුකර ඉහළ ඇම්. ටී. ආර්. වී. ධර්මසේන, උඩ පළාත කඳුකර පහළ ඇම්. සිරිසේන, උඩ පළාත ගඟ ඉහළ ජී. ඇස්‌. ලීලාරත්න, උඩ පළාත ගඟ පහළ කේ. ඇම්. යූ. බී. කුලතුංග, උඩබුලත්ගම පස්‌බාගේ සී. සුබ්‍රමනියම්, උඩ බුලත්ගම අඹගමුව බී. ඩී. ඩබ්ලිව්. ගුණපාල.

මාතලේ දිස්‌ත්‍රික්‌කය

උඳුගොඩ උඩසියපත්තු ටී. බී. අළුවිහාරේ, උඳුගොඩ පල්ලේ සියපත්තු ජී. ඇස්‌. ඇම්. කසීම්, වග පනහ උඩසිය පත්තු එච්. කේ. බණ්‌ඩා, කන්ද පල්කෝරළේ ඩබ්ලිව්. ඇම්. පුංචි බණ්‌ඩා, ඉණාමලුව කෝරළේ ඇස්‌. පුංචිරාළ, කොහොන්සියපත්තු පී. බී. ඒකනායක, මාතලේ මැදසියපත්තු පී. ජී. පීරිස්‌, මාතලේ උඩසියපත්තු එච්. බී. ඇල්කඩුව, අස්‌ගිරි උඩසියපත්තු ඇම්. ඇම්. ඩබ්ලිව්. ජී. ටිකිරි බණ්‌ඩා, අස්‌ගිරි පල්ලේ සියපත්තු ටී. ඩී. ගුණරත්න, ගම්පහ සියපත්තු සී. ඇස්‌. අළුවිහාරේ, මාතලේ පල්ලේ සියපත්තු ඩී. ඒ. ජී. අප්පුහාමි, අඹන්ඟග කෝරළේ කේ. කුමාරසිංහ, ලග්ගල උඩසියපත්තු, අයි. ඇස්‌. බී. රත්නායක, ලග්ගල පල්ලේ සියපත්තු එච්. ඇම්. කේ. ගුණතිලක, ගඟල උඩසියපත්තු ඇම්. විඡේරත්න බණ්‌ඩා, ගඟල පල්ලේ සියපත්තු එච්. ඇම්. උක්‌කුබණ්‌ඩා.

නුවරඑළි දිස්‌ත්‍රික්‌කය

නුවරඑළිය කඩවත් සතර ඇම්. ඇල්. තෝමස්‌ සිල්වා, පල්ලෙපොනේ ඩී. එච්. බද්දවිතානේ, උඩපනේ කේ. ඇම්. බණ්‌ඩාර, මැදපනේ එච්. ඒ. රණතුංග, තිස්‌පනේ යූ. බී. ජයසුන්දර, රම්බොඩ බී. ඇම්. මැණික්‌ රාළ, දිඹුල ඊ. වනිගසේකර, කොහොක යූ. කැප්පෙටිපොළගන්නෑව ටී. පී. රත්නායක, ගඟ පළාත එච්. ඡේමිස්‌ අප්පුහාමි, දියතිලක පී. ඇම්. ජී. අභසිංහ, පල්ලේගම්පහ ඇම්. සමරකෝන්, උඩගම්පහ එච්. ඇම්. ටිකිරි බණ්‌ඩාර, ඔය පළාත ඕ. ඇල්. මොහොට්‌ටි අප්පුහාමි, මැද පළාත ඇම්. ඒ. අමුණුගම, උඩ පළාත බී. ජී. ද සිල්වා, යටි පළාත ඇල්. බී. අලවතුගොඩ.

ගාල්ල දිස්‌ත්‍රික්‌කය

වැයිහේන කේ. එච්. ජී. ප්‍රැන්සිස්‌, රත්ගම ටී. බී. ඇස්‌. ගුණතිලක, නාගොඩ ඇස්‌. ඩී. සමරසේකර, හිනිඳුම ඒ. සෙනෙවිරත්න, නෙලුව ඩී. ඇම්. විඡේරත්න, ඕපාත ඒ සමරවික්‍රම, බෙන්තොට සී. ඒ. අසේල ආරච්චි, කොස්‌ගොඩ කේ. ඇස්‌. පී. රාජකරුණා, ඇල්පිටිය පී. ඒ. ප්‍රේමදාස, අම්බලන්ගොඩ පී. ඩයමන් ද සිල්වා, වේරගොඩ ඡේ. ඩබ්ලිව්. සිරිවර්ධන, හික්‌කඩුව පී. ඩබ්ලිව්. වික්‍රමරත්න, බෝපේ ඇම්. ඒ. ඩී. ඒ. ද සිල්වා, අක්‌මීමන ඩී. ඇල්. ඇස්‌. සමරසේකර, පෝද්දල ඒ. අබේවර්ධන, හබරාදුව ඊ. ඩී. කුමාරසිංහ, කොට්‌ටාව ඇස්‌. ඩී. ඒ. යාපා, අහංගම ඩී. ඡේ. වික්‍රමනායක, කෝදාගොඩ ඩී. ඇස්‌. ගුණසේකර, වඳුරඹ ඒ. ජී. ඒ. ගුණසේකර, බද්දේගම හෙන්රි අබේවික්‍රම, තෙලිකඩ මාජුවාන ඇල්. ජී. බුම්පී.

මාතර දිස්‌ත්‍රික්‌කය

මඩිහ ගොඩගම ඩී. ඇම්. වනිගසේකර, නාවිමන මාකවිට ඒ. සූරියආරච්චි, ගොඩපිටිය , ඩී. සී. වනිගසේකර කඹුරුපිටිය ඇල්. ඩී. සේදර, මොලොද්දූව ඩී. ඒ. රණවීර, හක්‌මන වලකඩ ඇස්‌. පී. ජයවර්ධන, කන්දපිට වලකඩ ඇම්. ඩබ්ලිව්. දොන් ජානිස්‌, බෙරලපනාතර ඊ. ආර්. ගුණතිලක, දෙනියාය පී. ඇල්. ජිනදාස, මොරවක ඩී. ඇස්‌. අබේගුණවර්ධන, අකුරැස්‌ස ඩී. පී. ඩී. යාපා, මාලිම්බොඩ එච්. අල්ලිස්‌, වැලිගම ඡේ. සේනාරත්න, දික්‌වැල්ල එච්. ආර්. අමරදාස, දෙවුන්දර ඇම්. ඇම්. ලැන්ටිස්‌ සිල්වා, කැකනදුර ඩී. විඡේසිරිවර්ධන.

හම්බන්තොට දිස්‌ත්‍රික්‌කය

බෙලිඅත්ත බී. අතපත්තු, වලස්‌මුල්ල ඡේ. ඇම්. ඇන්. බණ්‌ඩාර, කිරම ටී. ඩී. ඇස්‌. කරුණානායක, කනුකැටිය ඩී. ඇස්‌. ඒ. විඡේසේකර, තලාව ඩී. ඇන්. වන්නිගම, වලවේ අයි. ඇම්. ද දාවිත් සිංඤොa, වීරවිල සී. ඩී. ඇන්. දිසානායක, තිස්‌ස ඇම්. ටී. වෛද්‍යරත්න, නෙටොල්පිටිය ඩබ්ලිව්. දිසානායක.

කුරුණෑගල දිස්‌ත්‍රික්‌කය

පිලැස්‌ස ආර්. බී. ඒකනායක, බෝයගනේ ඇස්‌. ඒ. හේරත්, වෑඋඩ සී. බී. බෝයගොඩ, රම්බොඩගල්ල ආර්. බී. මල්මීමල, වැල්ලව ඇස්‌. ඩී. හේරත්, පොල්ගහවෙල ඡේ. විඡේතුංග, අලව්ව යූ. බී. අලව්ව, පොතුහැර ටී. බී. අමුණුගම, නාරම්මල පී. බී. මැදගොඩ, දඹදෙණිය ඇම්. ඒ. ගුණසේකර, මුරුතැන්නේ සී. ඇස්‌. වත්තේගෙදර, වාරියපොළ ඡේ. ඇන්. ඒ. වීරසේකර, කළුගමුව ඒ. ඇම්. සී. අධිකාරි, හෙට්‌ටිපොළ සී. එච්. ටී. බී. චන්ද්‍රසේකර, කනෝගම ඇස්‌. ඇම්. පී. බී. සංගක්‌කාර, දොඩන්ගස්‌ලන්ද ඒ. එච්. සේනානායක, ගොකරැල්ල ඩී. ආර්. බී. පී. එල්ලෙපොළ, හිරිපිටිය සී. බී. මොලගොඩ, පොල්පිටිගම කේ. බී. කම්ඹුවටවන, නිකවැරටිය කේ. ආර්. හේරත් තඹරොවැව එච්. ඇම්. රත්නායක, බලල්ල ආර්. බී. පුංචිබණ්‌ඩා, මාහෝ ඒ. ඒ. පී. රූපසිංහ, අඹන්පොල එච්. ඇම්. යූ. බී. එච්. කේ. කපුරු බණ්‌ඩා, ගල්ගමුව ඇන්. එච්. සයිමන් අප්පුහාමි, මහනන්නේරිය ඩබ්ලිව්. ඇම්. පී. කපුරු බණ්‌ඩා, ඇහැටුවැව ඩී. ඇම්. පිංහාමි, පිදුම එච්. ඇම්. නිලමේ, හොරොම්බාව ඇස්‌. ප්‍රේමරත්න, උඩුබද්දාව එච්. ඇම්. ඩී. බී. හේරත්, දුම්මලසූරිය, පී. ඇම්. පී. ඒ. පණ්‌ඩිතරත්න, බිංගිරිය ඇස්‌. ඇම්. ගුණරත්න බණ්‌ඩා, හමන්ගල්ල බී. වීරසිංහ, පන්නල ජී. ඊ. අත්තනායක, මාකඳුර බේලින් සුබසිංහ.

පුත්තලම-හලාවත දිස්‌ත්‍රික්‌කය

ආන විලුන්දන් පත්තු ඇම්. සිත්තම්පලම්, මුන්නේස්‌වරම් පත්තු සී. ඊ. කොලින් ද සිල්වා, යාගම්පත්තු ඇල්. ඇම්. ඩබ්ලිව්. සේනානායක මුදලි, යටකලන්පත්තු ඒ. ආර්. පණ්‌ඩිතසේකර, මැද පළාත ඇල්බට්‌ ඇන්. පීරිස්‌, කම්මල්පත්තු ඩබ්ලිව්. කේ. චාර්ලිස්‌ ප්‍රනාන්දු, ඕතර පළාත ජී. ඒ. ඒ. ගුණතිලක, ආනමඩුව ඒ. එච්. ඇම්. කිරිහාමි, කරුවලගස්‌වැව ඇම්. මුදලිහාමි, පොම්පරිප්පු පත්තු පී. මොහමදු අබ්දුල්ලා, කල්පිටිය ජී. ඉස්‌මයිල්, මම්පුරි ඒ අබ්දුල් හසන් මරික්‌කාර්, පුත්තලම් පත්තු සෙල්ලයියා කන්දසාමි, රාජකුමාර වන්නිපත්තු ඒ. ඇම්. ජී. එච්. කළු බණ්‌ඩා, අක්‌කරේපත්තු පී. ඇස්‌. කාදර් සයිබු මරික්‌කාර්.

අනුරාධපුර දිස්‌ත්‍රික්‌කය

විලච්චිය කෝරළේ කේ. බී. වන්නිනායක, එප්පාවල ආර්. රත්නමලල, නුවරගම් කෝරළේ උතුර පී. බී. ගල්ගමුව, නුවරගම් කෝරළේ දකුණ ටී. ඒ. ජයසුන්දර, කඩවත් කෝරළේ නැගෙනහිර ඇස්‌. ඇම්. වී. ඇල්. මුදලිහාමි, කඩවත් කෝරළේ බටහිර යූ. ජී. කිරිබණ්‌ඩා, කැඳෑකෝරළේ පී. බී. රාජගුරු, කනදරා කෝරළේ ඇන්. පුංචි බණ්‌ඩා, තල්පේ කෝරළේ කේ. ඇම්. බුහාරි, කුන්චුට්‌ටුකෝරළේ ටී. බී. විජයරත්න, මහපොතාන කෝරළේ ඩබ්ලිව්. කපුරාළ, උඩ්ඩියන් කුලමකෝරළේ ටී. බී. රාජපක්‍ෂ, මාතඹුවකෝරළේ එච්. ඇම්. කපුරු බණ්‌ඩා, උලගල්ල කෝරළේ ඩී. බී. සිරිවර්ධන, කිරලව කෝරළේ ඩී. කේ. ඇම්. ඩී. බණ්‌ඩා, උඳුරුව කෝරළේ පී. බී. ඒකනායක, නෑගම්පහ කෝරළේ ඩී. ඇම්. ඩී. ඩී. යටවර, කලාගම් කෝරලේ උතුර ඇස්‌. බී. රත්වත්ත, කලාගම් කෝරළේ දකුණ ඒ. ඇම්. අප්පුහාමි, මාමිනිය කෝරළේ ඉලන්ගසිංහ ලොකු බණ්‌ඩාර, සිංහලපත්තු එච්. ඇම්. විලියම් බණ්‌ඩා, මැදපත්තු පී. ඇල්. බණ්‌ඩාර, සිංහලපත්තු එච්. ඇම්. විලියම් බණ්‌ඩා, මැදපත්තු පී. ඇල්. ඇස්‌. ඇම්. ආර්. ජයිනූල් ආබ්දීන්, එගොඩපත්තු කේ. කදිරාකම තම්බි.

බදුල්ල දිස්‌ත්‍රික්‌කය

බින්තැන්න බී. ආර්. ඇම්. විඡේකෝන්, පල්වත්ත අරලුපිටිය වී. ඩබ්ලිව්. ඇම්. විඡේකෝන්, ඔය පළාත ඩී. කේ. ඇස්‌. බී. දසනායක, සොරනාතොට ටී. ඇම්. ඒ. රත්නායක, වියලුව ඇල්. ඇස්‌. බී. රත්නායක, දෙහිවිනි පළාත ඇම්. ඇස්‌. මාරසිංහ, දඹවිනි පළාත කේ. ඇම්. ජයසේකර, ගම්පහ ඩී. ඇම්. උක්‌කුබණ්‌ඩා, මැද පළාත ඩී. සී. ගුණසේකර, යටි පළාත ඇස්‌. ඇම්. බද්දරාළ, උඩ පළාත කේ. ඩී. ඩේවිඩ් පෙරේරා, මහා පළාත ඇම්. පී. යාපා, රිල්පොල එච්. ජී. අරනෝලිස්‌ සිල්වා, කුඹල්වෙල ආර්. ඇම්. ඇස්‌. බණ්‌ඩාර, බෝගොඩ ඇස්‌. බී. ඒකනායක, පස්‌සර ඩබ්ලිව්. ඇම්. පුංචි බණ්‌ඩා, පට්‌ටිපොල ටී. ඩී. ඇලෙක්‌සැන්ඩර්, වෑගම් පත්තු නිල්ගල ඡේ. ඩී. ඡේමිස්‌ අප්පුහාමි, මැදගම් පත්තු ඒ. ඩී. ඇල්. ප්‍රනාන්දු, දඹගල්ල ඡේ. රත්නායක, බුත්තල පී. බී. ජයසිංහ, සිත්තරම් පළාත ඩී. සී. ඩබ්ලිව්. බස්‌නායක, වැල්ලවාය ඩී. බී. අංගම්මන, කන්ද පල්ලෙන එච්. ඇම්. අප්පුහාමි, කන්දපල්ල අංක 2 කේ. ඒ. ඇලෙක්‌සැන්ඩර්, කඳුකර පී. බී. ඇම්. සුබ්බයියන්, බුත්තල වැදිරට එච්. එච්. ලයනල් සිල්වා.

කෑගල්ල දිස්‌ත්‍රික්‌කය

ගල්බොඩ කෝරළේ සී. ඇස්‌. ආර්. බෙලිගම්මන, කිණිගොඩ කෝරළේ ඇම්. ජී. ටී. මංගලගම, තුම්පළාත පත්තු ටී. ඇම්. ඇම්. රත්නායක, මාවත කඳුඅගපත්තු කේ. ඇම්. බී. ගොඩිගමුව, ඕතර ගම්දොළහේ පත්තු ඇස්‌. පී. රූපසිංහ, කීරවේලිපත්තු ඩබ්ලිව්. ඒ. මුණසිංහ, කඳුපිටපත්තු ඇල්. ඩේවිඩ් පෙරේරා, දෙහිගම්පල්කෝරළේ ඩී. ඩබ්ලිව්. සිරිවර්ධන, පනාමල් අටුලුගම් කෝරළේ ඒ. ඡේ. එච්. ද තාබ්‍රෙව්.

රත්නපුර දිස්‌ත්‍රික්‌කය

කුරුවිට කෝරළේ පල්ලෙපත්තු එච්. නන්සෝදා, කුරුවිට කෝරළේ මැදපත්තු ඒ ආර්. බී. කිරිඇල්ලේ, කුරුවිට කෝරළේ උඩපත්තු බී. ඒ. සී. ඩබ්ලිව්. අමුපිටිය, නවදුන්කෝරළේ පල්ලෙපත්තු හැරල්ඩ් වේරගම, නවදුන් කෝරළේ මැදපත්තු ඩබ්ලිව්. ඇම්. කේ. බණ්‌ඩාර, නවදුන් කෝරළේ උඩපත්තු ඩබ්ලිව්. ඇම්. ටිකිරි බණ්‌ඩා, කුකුල් කෝරළේ පල්ලෙපත්තු පීටර් ද සිල්වා අබේවීර ගුණසේකර, කුකුල්කෝරළේ මැදපත්තු ටී. ඇම්. හීන් මහත්මයා, කුකුල්කෝරළේ උඩපත්තු කේ. ඒ. ගුණරත්න, අටකලන් කෝරලය දෙපත්තු එච්. කුලරත්න, අටකලන් කෝරලය පනිල්පත්තු කිරි බණ්‌ඩාර, ගජනායක, අටකලන් කෝරළේ මැදපත්තු ඇඩ්වර්ඩ් ඇල්බට්‌ දෙල්ගොඩ, මැදකෝරළේ හෙලපල්ලේ පළාත, දොන් ඩැනියෙල් වෙල්ලාල, මැද කෝරළේ හෙළ උඩ පළාත, ඇම්. ඇම්. ප්‍රනාන්දු ජයසූරිය, කඩවත කෝරළේ උඩවන්ගම පත්තු ජී. ඇල්. පෑලිස්‌ කුරේ, කඩවත කෝරළේ තලාපටිගම් පත්තු ඇස්‌. ඇම්. බණ්‌ඩාර, කොළොන්න කෝරළේ කොලොන්න ගම්පත්තු, චාර්ලිස්‌ පීටර් බුලත්සිංහල, කොලොන්න කෝරළේ දියපොතගම් පත්තු ආර්. ඩී. චාර්ලිස්‌ අප්පුහාමි.

යාපනය දිස්‌ත්‍රික්‌කය

නැඩන්තීවූ වී. ඇස්‌. ඡේම්ස්‌, නයිනතීවූ එම්. පොන්නම්බලම්, පුංකුඩුතීවූ එස්‌. අම්බලවානර්, අනෙලෙයිතීවූ ඒ. සිවම්, වේලනෙයි එම්. සිවරාජා, කරෙයිතීවූ එස්‌. ඒ. කන්දයියා, අල්ලෙයිපිට්‌ටි ඒ. ඇම්බලවානර්, මානිපායි ඇස්‌. එච්. පෙරිම්පනායගම්, වඩුකෝට්‌ටෙයි ඒ. ඩී. වේදයානම්, සංගාලෙයි ඇස්‌. සම්බන්ධ මූර්ති, පන්ඩත්තරිප්පු ඇස්‌. නාගමුත්ත, නල්ලූර් කේ. කාර්තිකේසු, කොක්‌කුවිල් සී. අරුලම්බලම්, අච්චුවේලී ඩී. ඥණරත්නම්, කෝපායි ඒ. ආරුමුගම්, පුන්තූර් ඇස්‌. නඩරාජා, නිර්වේලි කේ. තම්බයියා, උඩු විල් ඇස්‌. මානික්‌කම්, මල්ලාහම් ආර්. චෛත්‍යලිංගම්, කෙල්ලිප්පලෙයි ඩී. වී. සෙල්ලප්පා, මයිලින්කි ඇන්. පොන්නයියා, උඩුප්පිට්‌ටි ආර්. වී. සිවගුරුනාදන්, කට්‌ටෙයිවේලියි, ඒ. ඇස්‌. කන්දවනම්, පුලෝලි ආර්. සුප්‍රමනියම්, උඩන්තලෙයි පී. කනපති පිල්ලෙයි, චෙම්පියන්පත්තු ඇස්‌. මුත්තයියා, නාවට්‌කුලි ඇස්‌. රාමලිංගම්, චාවකච්ෙච්රි ඩී. වී. ත්‍යාගරාජා, කච්චායි ඇන්. සන්දිරසේකම්, නිරුවෙල් සී. නාගරත්නිනම්, වරණි වී. සිදම්බරනාදන්, පුනාරි පී. ආරමුගම්, තුනුක්‌කායි ඇස්‌. රත්නසිංහම්, පල්ලවරායන් කට්‌ටු ඇස්‌. වෙට්‌ටු වේලු, චුල්ලි පට්‌ටු ඇස්‌. කුමාරසාමි, පුලෝපනෙයි ජී. සින්නෙයියා, මුහමාලේ වී. රාසෙයියා, කරච්චි කේ. නජරාජා.

වවුනියා දිස්‌ත්‍රික්‌කය

කරිත්තට්‌ටු මුලෙයි දකුණ තිරුක්‌කේවේලු පිල්ලෙයි, පුදුකුඩු ඉරිප්පු ඡේ. මාර්තු පිල්ලෙයි, මුල්ලියවලෙයි ඇම්. ආරියකට්‌ටි, වේල්පත්තු නැගෙනහිර ඇස්‌. යූ. සිවසුන්දරම්, වේල්පත්තු උතුර ඇස්‌. යූ. සිවගුරු, වේල්පත්තු දකුණ තිරු සින්නත්තම්බි කන්දයි, කරනවාම්පත්තු වී. පොන්නයියා, උඩයායුර් පී. Æණ පිහාසම්, තීලක්‌තමුලෙයි උතුර ඇන්. නල්ලතම්බි, තීලක්‌තමුලෙයි දකුණ දමිල ඩී. අරුලාම් බලම්, තීලක්‌තවුලෙයි දකුණ සිංහල යූ. පී. සුබසිංහ සින්නසෙට්‌ටි කුලම් නැගෙනහිර, පී. සවරිමුත්තු, සින්න සෙට්‌ටිකුලම්, නැගෙනහිර බටහිර ඒ. කේ. පත්තරාළ, නඳුන්වෙට්‌ටි කුලම් වී. කනහෂපෙයි.

මන්නාරම් දිස්‌ත්‍රික්‌කය

මන්නාරම් නැගෙනහිර ඇස්‌. ඕ. ඒ. සේහුදාති මන්නාරම බටහිර ඇස්‌. සන්දයියා නිසාස්‌, එරුක්‌කුලම්පිට්‌ටි, ඇස්‌. ඒ. ඇම්. අබ්දුල් කාදර් මාන්දෙයි උතුර නෙයිනා මොහම්මදු සෙයිනු ලබාදීන්, මාන්දෙයි දකුණ, මරියාන් යාක්‌කෝහු පෙරුම් ගලිපත්තු නිරුතාදිරා සායු වීණ, මොහිදීන් ඉලුප්පෙයි කඩවෙයි, ආරුමුගම් සින්නතම්බි, වෙට්‌ටුමුලෙහි ඇම්. ඇම්. කාසිම්, පනන්කාවම්, ජී. කුමාරයියා, නානාට්‌ටාම් බටහිර කුමාරසිංහම්, මුදලියාර්, මුසලි උතුර වී. ඇන්. උයන් සාහිදු, මුසලි දකුණ ඇම්. ඇම්. මොහම්මදු සුල්තාන්, වන්තාලෙයි සෙංමාලෙයි ජෝන් මාර්ක්‌.

ත්‍රිකුණාමල දිස්‌ත්‍රික්‌කය

පන්නිත්කෙවිට්‌යාර් කේ. කනපති පිල්ලෙයි, කෝමරන්කඩවල ජී. පුංචි බණ්‌ඩා, මැදවච්චි ඒ. මොහොට්‌ටි හාමි, පුල්මුඩේ ඇම්. සෙයිනු ලබ්ධි, කුච්චවේලි කේ. පොන්නම්බලම්, සාම්බුල්Sවූ කේ. මුරුතේසු කන්ලායි ඉසැඩ් ඒ. අබ්දුල් රාහුමාන් නම්බලකාමම්, තිරුකාමෝදරන් පිල්ලෙයි, කුඩාකරෙයි ජී. සිරිසේන, කින්නියා ඇන්. අබ්දුල් සමාර්, මූතූර් වී. ඇන්. ඇස්‌. මරික්‌කායම්, සාම්පූර්, ඇන්. ඇස්‌. සරවනමුන්තු, තෝපූර්, ඇස්‌. අබ්දුල් හමීඩ්, ඊතිලම් පත්තෙයි, කේ. සෙල්ලතම්බි, මල්ලිතෙහිදීවු ටී. කේ. සෝමසුන්දර, නිලාවේලි කේ. කනහ සපෙයි, දප්පුවේලි ඩී. සෙල්ලයියා.

මඩකලපු දිස්‌ත්‍රික්‌කය

කෝරළේ උතුර ඇම්. සෙල්ලතුරෙයි, කෝරලේ මධ්‍යම ඇම්. ඇල්. ඇම්. මොහමඩ් ලෙබ්බේ, කෝරළේ දකුණ ඇස්‌. සිවලිංගම්, එරාවූර් උතුර ඒ. පොන්නතුරෙයි, මන්මුනෙයි උතුර අයි. කරුණාචලම්, මන්මුනෙයි උතුර බටහිර තිරුවීතුරෙයි අප්පු මන්මුනෙයි, උතුර නැගෙනහිර දකුණ තිරුණේ සිතත්තම්බි, මන්මුනෙයි උතුර නැගෙනහිර උතුර කේ. කන්දසාමි, මන්මනෙයි දකුණ බටහිර ඇස්‌. සුප්‍රමනියම්, එරාවූර් දකුණ ඇස්‌. සෙබස්‌තියන් පිල්ලේ, මන්මුලෙයි දකුණ ටී. ඇස්‌. ඉලයතම්බි, කරෙයිතීවූ කේ. ක්‍රිෂ්ණ පිල්ලෙයි, කරවාවු උතුර පී. ඇම්. අබ්දුල් හමීඩ්, කරවාවු බටහිර කේ. කන්දයියා, කරවාවු දකුණ ඇම්. අබ්දුල් හමීඩ්, කාරතීවූ ජී. පරමලිංගම්, නින්දූර්, ඇම්. ඇම්. මොහොමඩ් නේෂ, සමන්තුරෙයි ඇස්‌. ජුවාන්පිල්ලේ ඉරක්‌කාමම්, ඇස්‌. මීරා ලෙබ්බේ, අක්‌කරෙයිපත්තු උතුර, ඇස්‌. අබ්දුල් හමීඩ්, අක්‌කරෙයිපත්තු මධ්‍යම පී. උදුමාලෙබ්බේ, අක්‌කරෙයිපත්තු දකුණ කේ. වෛරමුත්තු, පානම ඇම්. රට්‌ටරාම, පොතුවිල් ඇම්. ඒ. මලේන්ද්‍ර ලෙබ්බේ, උඩමැද පළාත පී. යූ. කළුබණ්‌ඩා, පට්‌ටි පළාත, ඇස්‌. පී. සමරකෝන්, පින්දලෙයි උතුර ඡේ. සී. අප්පුහාමි, පින්දලෙයි දකුණ ඇල්. එච්. ඩේවිඩ් සිල්වා.

(1950 දී නිකුත් කරන ලද ගම් සභා සම්මේලනයට 25 වසරක්‌ පිරීමේ සමරු කලාපයෙන් උපුටා ගත් බව සඳහන් කරමි.)

අනුර යසමිත්

 

 

 
Powered By -


        සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
           නො. 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13.