සුංගිරාල

ගන්නට අංක එක සටනට මනාපේ
සමහරු නම මුලට දා නැති "අ" යන්නක්‌
දුන් කරදරය අර ලොක්‌කට මැතිවරණ
අහලා හිතට ආවේ මේ පද හතර.

මෙහෙමත් බොරු කරන ගොන් තඩියන් අල්ලා
ජනයි ළඟට බලයෙන් හරි ගෙනැවිල්ලා
දාගත් "අ" යන්නට බිංදුවකුත් එල්ලා
අම්බානකට තැලුවත් ම බල පල්ලා!

 

 
Powered By -