16/09/2012

පිළියන්දල සුවාරපොල හංදිය අසලම පර්. 7.5 නිවස වහාම විකිණීමට ඇත.
ශාන්ත පරිසරයකි. බැලීමට පුලුවන. නිරවුල් වෙන්දේසි ඉඩමකි. පළමු අයිතිකරු

0777 221241,      2531885