ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව කථානායක පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙයි
දිවි නැගුම වගන්ති 16 ක්‌ ව්‍යවස්‌ථාවට පටහැනියි

කුෂාන් සුබසිංහ - අජිත් අලහකෝන්
දිවි නැගුම පනත් කෙටුම්පතේ වගන්තීන් දහසයක්‌ (16 ක්‌) ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවට අනනුකූල (අනුකූල නොවන) බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කර ඇතැයි කථානායක චමල් රාජපක්‍ෂ මහතා ඊයේ (06 දා) පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේය.

ඒ අනුව මෙම වගන්තීන් විශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් (තුනෙන් දෙකකින්) සම්මත කර ගත යුතු බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කර ඇත. ඊට අමතරව දිවි නැගුම පරිපාලන කලාප සඳහා කලාප ප්‍රධානියෙකු පත්කරනු ලැබිය යුතු බව දැක්‌වෙන එම පනත් කෙටුම්පතේ 8(2) වගන්තිය ජනමත විචාරණයක්‌ පවත්වා අනුමත කළ යුතු බවටද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම්දී ඇතැයි කථානායකවරයා ප්‍රකාශ කළේය. කෙසේ වෙතත් දෙපාර්තමේන්තුවේ කලාප ප්‍රධානීන් ඇමැති මණ්‌ඩලය විසින් පත්කරන්නේ නම් ඒ සඳහා ජනමත විචාරණයක්‌ අවශ්‍ය නොවන බවද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දී ඇතැයි කථානායකවරයා කීවේය.

මෙම පනත් කෙටුම්පතේ (5(ඈ) වගන්තිය) එනම් දිවි නැගුම සංවර්ධන අරමුදල සහ චක්‍රීය අරමුදල පවත්වාගෙන යැම ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 84(2) ව්‍යවස්‌ථාවට අනුව විශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් සම්මත කළ යුකු බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවේ සඳහන්ය.
දිවි නැගුම ජාතික සභාව පිහිටුවීම, දිවි නැගුම ප්‍රජා මූල සංවිධාන බලතල ප්‍රාදේශීය සංවිධානවල කර්තව්‍යයන් හා ඊට අදාළ නිලධාරීන් පත්කිරීම, දිවි නැගුම දිස්‌ත්‍රික්‌ කමිටු පිහිටුවීම, දිවි නැගුම ජාතික සම්මේලන පිහිටුවීම, දිවි නැගුම ප්‍රජා මූල බැංකු සමිති පිහිටුවීම දිවි නැගුම ප්‍රාදේශීය සංවිධානයේ සියලු මුදල් ප්‍රජා මූල බැංකු සමිතියක තැන්පත් කිරීම, සංවර්ධන, අරමුදල පිහිටුවීම යන කරුණුවලට අදාළ වගන්තීන් දහසයක්‌ මෙසේ ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවට අනුකූල නොවන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දී ඇතැයි කථානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේය.

කථානායක චමල් රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට කළ ප්‍රකාශය මෙසේය.

ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 121(1) වන ව්‍යවස්‌ථාවට අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ අභියෝගයට ලක්‌ කරන ලද "දිවි නැගුම" නැමැති පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය පාර්ලිමේන්තුවට දැන්වීමට කැමැත්තෙමි.
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කර ඇත්තේ

1. යම් පනත් කෙටුම්පතක්‌ න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කිරීමට ප්‍රථම එහි ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථානුකූලභාවය සහ කාර්ය පටිපාටික අනනුකූලත්වය පිළිබඳව විමසා බැලීමට සහ ඒ පිළිබඳව තීරණයක්‌ දීමට තනි සහ අනන්‍ය බලය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත පැවරී ඇත.

2. ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 154(උ)(3)(ආ) ව්‍යවස්‌ථාවට අනුව එක්‌ පළාත් සභාවක්‌ පිහිටුවා නොමැති බැවින් එහි අදහස්‌ ලබාගත නොහැකි නිසා මෙම පනත් කෙටුම්පත සම්මත කළ හැක්‌කේ ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 82 ව්‍යවස්‌ථාවට අනුකූලව විශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් පමණි.

3. මෙම පනතේ 5(ඈ) වගන්තිය ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 12(1) ව්‍යවස්‌ථාවට පටහැනි බැවින් ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 84(2) ව්‍යවස්‌ථාවට අනුව විශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් සම්මත කළ යුතුය.

4. පනත් කෙටුම්පතේ 7 සහ 42 වැනි වගන්ති ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 52(2) සහ 51(1) ව්‍යවස්‌ථාවන්ට අනනුකූල වන බැවින් ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 84(2) ව්‍යවස්‌ථාවට අනුව විශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් සම්මත කළ යුතුය.

5. පනත් කෙටුම්පතේ 8(2) වගන්තිය ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 3 වැනි ව්‍යවස්‌ථාවට අනනුකූල වන බැවින් ජනමත විචාරණයකදී ජනතාව විසින් අනුමත කළ යුතුය.
කෙසේ වුවද, දෙපාර්තමේන්තුවේ කලාප ප්‍රධානීන් කැබිනට්‌ මණ්‌ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන්නේ නම් එම පත්වීම ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 3 වන ව්‍යවස්‌ථාවට අනනුකූල නොවන අතර ජනමත විචාරණයකදී ජනතාව විසින් සම්මත කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

6. පනත් කෙටුම්පතේ 11 සහ 18 යන වගන්ති ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 12 වන ව්‍යවස්‌ථාවට අනනුකූල බැවින් ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 84(2) වන ව්‍යවස්‌ථාවට අනුව විශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් සම්මත කළ යුතුය.

7. පනත් කෙටුම්පතේ 14 වැනි වගන්තිය ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 12(1) ව්‍යවස්‌ථාවට අනනුකූල වේ.
කෙසේ වුවද, අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා, පනත් කෙටුම්පතේ 17(උ) වගන්තිය යටතේ දිවිනැගුම ප්‍රජා පදනම් සංවිධානය. පාලනය, අධීක්‍ෂණය සහ නියාමනය පිළිබඳ බලතල පැවරුණු දිවිනැගුම ප්‍රාදේශීය සංවිධානවල මතය විමසා කටයුතු කරන්නේ නම් 12 වන ව්‍යවස්‌ථාව සමග ඇති අනනුකූලතාවය මගහරවාගත හැකිය.

8. පනත් කෙටුම්පතේ 17(ක) වැනි වගන්තිය ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 12(1) ව්‍යවස්‌ථාවට අනනුකූල වන බැවින් ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 84(2) වන ව්‍යවස්‌ථාවට අනුව විශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් සම්මත කළ යුතුය.

9. පනත් කෙටුම්පතේ 19 වැනි වගන්තිය ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 12 ව්‍යවස්‌ථාවට අනනුකූල වන බැවින් ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 84(2) වන ව්‍යවස්‌ථාවට අනුව විශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් සම්මත කළ යුතුය.

10. පනත් කෙටුම්පතේ 25(4) සහ 29(4) වැනි වගන්ති ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 12(1) ව්‍යවස්‌ථාවට අනනුකූල වන බැවින් ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 84(2) වන ව්‍යවස්‌ථාවට අනුව විශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් සම්මත කළ යුතුය.

11. පනත් කෙටුම්පතේ 5(ඈ) වගන්තිය සමග කියෑවෙන 35 (1)(ආ) (ඇ) සහ (ඈ) වැනි වගන්ති ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 3 වන ව්‍යවස්‌ථාවට අනනුකූල වේ.
කෙසේ වුවද, පනත් කෙටුම්පතේ 35 (17) (ආ) (ඇ) සහ (ඈ) හි සඳහන් මුදල් සහ වත්කම් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කොට පාර්ලිමේන්තුවේ අවසරය ඇතිව දිවිනැගුම අරමුදල සඳහා යොදාගන්නේ නම් ඉහත අනනුකූලතාවය මගහරවාගත හැකිය.
 

 
Powered By -       උපාලි නිව්ස්‌පේපර්ස්‌ ප්‍රයිවට්‌ ලිමිටඩ්

           223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13.