01.02.2017

වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර
සුදු කබර - පොතු කබර - සෑම සමේ රෝගයක්‌ම ඉන්දියාවේ විශේෂ ප්‍රතිකාරවලින් නිෂ්ඨාවටම සුව කරමු. මාසයක ප්‍රතිකාරවලින් සෑහෙන සුවයක්‌ ලැබේ. තැපැල් මගින් ද ප්‍රතිකාර ලබාගත හැක.
පැමිණීමට පෙර අමතන්න.
දුර:
- 077 9117602 - 055 5657221
චර්ම රෝග විශේෂ වෛද්‍ය
A. H. ඩිස්‌පෙන්සරි - මිනිපේ