14.05.2017

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට

කොළඹ දෙමටගොඩ නිදහස්‌ පරිසරය දෙමහල් නිවස කාමර 3 බාත්රූම් 2 යි. TV Room මුළුතැන්ගෙය පොඩි වාහන නැවතීමේ පහසුකම් මිල ලක්‌ෂ 105 යි. විමසන්න- 077 1055227, 076 6131349