25.12.2016

අමතර ඉගැන්වීම්
විද්‍යාව 11 12 9 8 ශ්‍රේණි සඳහා (සිද්ධාන්ත හා පුනරීක්‌ෂණ) පළපුරුදු රජයේ පාසලක උගන්වන උපාධිධාරී ගුරුවරයකුගෙන්. නිවසට පැමිණේ.
දුර
- 071 8787649


11.12.2016

Tuitution
ඉංග්‍රීසි පාසල් විෂය නිර්දේශය හා කථාව රජයේ - ජාත්‍යන්තර පාසල් සිසුන්; නිවසට පැමිණ - ගම්පහ දිස්‌ත්‍රික්‌කය, කොළඹ අවට විමසන්න.
077 5793710


01.12.2016

වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර
සුදු කබර - පොතු කබර - සෑම සමේ රෝගයක්‌ම ඉන්දියාවේ විශේෂ ප්‍රතිකාරවලින් නිෂ්ඨාවටම සුව කරමු. මාසයක ප්‍රතිකාරවලින් සෑහෙන සුවයක්‌ ලැබේ. තැපැල් මගින් ද ප්‍රතිකාර ලබාගත හැක.
පැමිණීමට පෙර අමතන්න.
දුර:
- 077 9117602 - 055 5075428
චර්ම රෝග විශේෂ වෛද්‍ය
A. H. ඩිස්‌පෙන්සරි - මිනිපේ


16.11.2016

නිවාස විකිණීම
දෙහිවල කළුබෝවිල මංගල පාරේ පර්. 08.06 සම්පූර්ණ ටයිල් කරන ලද අනර්ඝ නව දෙමහල් නිවසක්‌ වැඩිම ඉල්ලුමට. කාමර 4, නාන කාමර 4, TV Lobby, පන්ට්‍රි, මිදුල.

TP : 071 8114749