16/09/2012

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට

පිළියන්දල සුවාරපොල හංදිය අසලම පර්. 7.5 නිවස වහාම
විකිණීමට ඇත. ශාන්ත පරිසරයකි. බැලීමට පුලුවන.
නිරවුල් වෙන්දේසි ඉඩමකි. පළමු අයිතිකරු

0777 221241,      2531885


23/09/2012

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට

දඹුල්ල - කුරුණෑගල ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා දඹුලුඔය
අසල ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට සුදුසු පර්චස්‌ 151 ඉඩමක්‌ වහාම
විකිණීමට ඇත.

විමසන්න  0722 825332,     0774 299896