11.11.12

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට

පිළියන්දල සුවාරපොල හංදිය අසළ පර්. 7.5 නිවස විකිණීමට ඇත.
ශාන්ත පරිසරයකි. තනි අයිතිකරු - වෙන්දේසි කළ ඉඩමකි.
පළමුව නිවස බලන්න.

0777221241       2531885