24.03.13

ඉඳුම් හිටුම් අවශ්‍යය

මහනුවර නගරයට යාබදව නිසල පරිසරයක වාහනයක්‌ නැවතීමේ පහසුකම් සමග සුරාව දුම් පානයෙන් තොර මහත්මයකුට නැවතීමට බෝඩිමක්‌ නොවන කාමරයක්‌ අවශ්‍යය. (ආහාර සැපයීමට හැකි හෝ තමාටම පිළියෙළ කරගත හැකිනම් වඩාත් හොඳයි)

අමතන්න 071 - 3462014


24.03.13

රථවාහන කුලියට හෝ බද්දට

සුසුකි ඒවරි වෑන් රථයක්‌ මාසික ගෙවීම මත බදු දීමට ඇත. කාර්යාල සේවයට ඉතා සුදුසුයි. A/C සැපපහසු ජපන් සීට්‌ සවිකර ඇත. හත් දෙනෙකුට ආසන පහසුකම්. මහනුවරට කොළඹට අවශ්‍ය නම් අමතන්න. 072 - 6652004