16.06.2013

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට

මත්තෙගොඩ දික්‌හේනවත්ත පර්. 20.6 නිදන කාමර
තුනක නළ ජලය විදුලිය සහිත නිවස විකිණීමට.
077-0746146, 011-3114211


ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට

23.06.2013

කැලණිය පන්සලට නුදුරින් බියගම පාරේ රතු පල්ලිය ඉදිරිපිට
වලව්වත්තේ පදිංචියට සුදුසු පර්. 21 ක නිවසක්‌ සහිත ඉඩමක්‌ විකිණීමට ඇත.
අමතන්න 077-9142186    077-6052770