ආශ්වාදයක්‌ නොතිබුණා නම්...

පූජ්‍ය පොල්පිටිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි

මේ ලෝකයේ සත්‍යම දේ අපට ඉගෙන ගන්න ලැබුණේ ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වූ නිසා. අපට ආයතන පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න ලැබී තිබෙන්නේ පුදුම සහගත අවස්‌ථාවක්‌. අද දවස ලංකාවාසී අපට අතිඋදාර දිනයක්‌.ඒ තමයි අප ගෞතම තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය පුත්‍රයකු වූ අර්හත් මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය රැගෙන ආපේ රටට වැඩමකොට වදාළෙ අද වගේ පොහොන් පොහොය දිනක. එදා චූලහත්තිපදොaපම සූත්‍ර දේශනාවෙන් ආරම්භ වුණු ඒ උදාර ධර්ම ප්‍රචාරය මේ වනවිට සියලු දේශනා දක්‌වා ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි අද දවසේ ආයතන පිළිබඳ විග්‍රහ කෙරෙන 'දුතිය නෝෙච් අස්‌සාද' සූත්‍රය පිළිබඳ ඉගෙන ගනිමු. මේකෙ තේරුම තමයි 'ඉඳින් ආශ්වාදයක්‌ නොතිබුණා නම්' යන්න පිළිබඳ දේශනා කළ දෙවැනි දේශනාව. මේ දේශනාවේ කියෑවෙන්නේ බාහිර ආයතන ගැන. අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් ලෙසකින් රූපවල ආශ්වාදයක්‌ නොතිබුණා නම්, සත්වයන් රූප කෙරෙහි ඇල්මක්‌ ඇතිකරගන්නේ නැහැ. (නෝ ෙච්දං භික්‌ඛවේ රූපානං අස්‌සාදොa අභිවිස්‌ස, නයිදං සත්තා රූපේසු සාරඡ්ජෙයHqං). යම් යම් කරුණු නිසා රූපවල ආශ්වාදයක්‌ තිබෙනවා. ඒ නිසා සත්ත්වයන් රූප කෙරෙහි අලෙනවා. (යස්‌මාච ඛෝ භික්‌ඛවේ අත්ථි රූපානං අස්‌සාදොa, තස්‌මා සත්තා රූපේසු සාරඡ්ජන්ති). ඉන්පසුව උන්වහන්සේ මේ විදියට දේශනා කරනවා. පින්වත් මහණෙනි, රූපවල ආදීනවයක්‌ නොතිබුණානම්, සත්ත්වයන් රූප කෙරෙහි කළකිරීමක්‌ ඇති කරගන්නෙ නැහැ. (නෝ ෙච්දං භික්‌ඛවේ රූපානං ආදීනවෝ අභිවිස්‌ස, නයිදං සත්තා රූපේසු නිබ්බින්දෙයHqං). යම් යම් කරුණු නිසා රූපවල ආදීනවයක්‌ තිබෙනවා, ඒ නිසා සත්ත්වයන් රූපව සත්‍ය ස්‌වභාවය තේරුම් අරගෙන කළකිරෙනවා. (යස්‌මාච ඛෝ භික්‌ඛවේ අත්ථි රූපානං ආදීනවෝ, තස්‌මා සත්තා රූපේසු නිබ්බින්දන්ති) ඒ වගේම ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉන්පසුව මේ රූපවලින් නිදහස්‌වීම ගැන දේශනා කරනවා. පින්වත් මහණෙනි, රූපවලින් නිදහස්‌වීමක්‌ නොතිබුණා නම් සත්ත්වයන් රූපවලින් නිදහස්‌ වෙන්නේ නැහැ. (නෝ ෙච්ද භික්‌ඛවේ රූපානං නිස්‌සරණං අභවිස්‌ස, නයිදං සත්තා රූපේසු නිස්‌සරෙයHqං) යම් යම් කරුණු නිසා රූපවලින් නිදහස්‌වීමක්‌ තිබෙනවා. ඒ නිසා සත්ත්වයන් රූපවලින් නිදහස්‌ වෙනවා. (යස්‌මාච ඛෝ භික්‌ඛවේ අත්ථි රූපානං නිස්‌සරණං, තස්‌මා සත්තා රූපේහි නිස්‌සරන්ති).

ඉන්පසුව බුදුරජාණන් වහන්සේ ශබ්ද ගැන දේශනා කරනවා. යම් විදියකින් ශබ්දවල ආශ්වාදයක්‌ නොතිබුණානම්, සත්ත්වයන් ශබ්ද කෙරෙහි ඇල්මක්‌ ඇතිකරගන්නේ නැහැ. යම් යම් කරුණු නිසා ශබ්දවල ආශ්වාදයක්‌ තියෙනවා. ඒ නිසා සත්ත්වයන් ශබ්ද කෙරෙහි ඇලෙනවා. ශබ්දවල ආදීනවයක්‌ නොතිබුණා නම් සත්වයන් ශබ්ද කෙරෙහි කලකිරීමක්‌ ඇතිකරගන්නේ නැහැ. යම් යම් කරුණු නිසා ශබ්දවල ආදීනවයන් තිබෙනවා, ඒ නිසා සත්ත්වයන් ශබ්දවල සත්‍ය ස්‌වභාවය තේරුම් අරගෙන කළකිරෙනවා. ඒ වගේම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉන්පසුව ශබ්දවලින් නිදහස්‌වීම ගැන දේශනා කරනවා.

ඒ වගේම අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගඳ-සුවඳ ගැන දේශනා කළා. ගඳ-සුවඳවල ආශ්වාදයක්‌ නොතිබුණා නම් සත්ත්වයන් ගඳ - සුවඳ කෙරෙහි ඇල්මක්‌ ඇතිකරගන්නේ නැහැ. යම් යම් කරුණු නිසා ගඳ - සුවඳවල ආශ්වාදයක්‌ තිබෙනවා. ඒ නිසා සත්ත්වයන් ගඳ සුවඳ කෙරෙහි ඇලෙනවා. ගඳ - සුවඳවල ආදීනවයක්‌ නොතිබුණා නම් සත්ත්වයන් ගඳ සුවඳ ගැන කළකිsරීමක්‌ ඇතිකරගන්නේ නැහැ. යම් යම් කරුණු නිසා ගඳ - සුවඳවල ආදීනවයක්‌ තිබෙනවා. ඒ නිසා සත්ත්වයන් ගඳ - සුවඳවල සත්‍ය ස්‌වභාවය තේරුම් ඇගෙන කළකිරෙනවා. ඒ වගේම ගඳ - සුවඳවලින් නිදහස්‌වීමක්‌ නොතිබුණා නම් සත්ත්වයන් ගඳ - සුවඳවලින් නිදහස්‌ වෙන්නේ නැහැ. යම් යම් කරුණු නිසා ගඳ-සුවඳවලින් නිදහස්‌වීමක්‌ තිබෙනවා. ඒ නිසා සත්ත්වයන් ගඳ-සුවඳවලින් නිදහස්‌ වෙනවා.

රසය පිළිබඳව ඒ සූත්‍රයේදී ඊළඟට උන්වහන්සේ විස්‌තර කරනවා. රසයෙහි ආශ්වාදයක්‌ නොතිබුණා නම් සත්ත්වයන් රසයෙහි ඇල්මක්‌ ඇතිකර ගන්නේ නැහැ. යම් යම් කරුණු නිසා ගඳ-සුවඳවල ආශ්වාදයක්‌ තිබෙනවා. ඒ නිසා සත්ත්වයන් රසය කෙරෙහි ඇලෙනවා. රසයෙහි ආදීනවයක්‌ නොතිබුණා නම් සත්ත්වයන් රසය කෙරෙහි කළකිරීක්‌ ඇති කරගන්නේ නැහැ. යම් යම් කරුණු නිසා රසයෙහි ආදීනවයක්‌ තිබෙනවා. ඒ නිසා සත්ත්වයන් රසය ගැන සත්‍ය ස්‌වභාවය දැනගෙන කළකිරෙනවා. රසයෙන් නිදහස්‌වීමක්‌ නොතිබුණා නම් සත්ත්වයන් රසයෙන් නිදහස්‌වීමක්‌ වෙන්නේ නැහැ. යම් යම් කරුණු නිසා රසයෙන් නිදහස්‌වීමක්‌ තිබෙනවා. ඒ නිසා සත්ත්වයන් රසයෙන් නිදහස්‌ වෙනවා.

ඊළඟට අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විස්‌තර කළේ පහස පිළිබඳවයි. පහසෙහි ආශ්වාදයක්‌ නොතිබුණානම් සත්ත්වයන් පහසට ඇල්මක්‌ ඇතිකර ගන්නේ නැහැ. යම් යම් කරුණු නිසා ආශ්වාදයක්‌ තිබෙනවා. ඒ නිසා සත්ත්වයන් පහසෙහි ඇලෙනවා. ආදීනවයක්‌ නොතිබුණා නම් සත්ත්වයන් පහස ගැන කළකිරෙන්නේ නැහැ. යම් යම් කරුණු නිසා පහසෙහි ආදීනවයක්‌ තිබෙනවා. ඒ නිසා සත්ත්වයන් පහසෙහි සත්‍ය ස්‌වභාවය දැනගෙන කළකිරෙනවා. ඒ වගේම පහසින් නිදහස්‌වීමක්‌ නොතිබුණා නම් සත්ත්වයන් පහසින් නිදහස්‌ වෙන්නේ නැහැ. යම් යම් කරුණු නිසා පහසින් නිදහස්‌වීමක්‌ තිබෙනවා. ඒ නිසා සත්ත්වයන් පහසින් නිදහස්‌ වෙනවා.

ඒ වගේම ඊළඟට අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විස්‌තර කළේ අරමුණු පිළිබඳවයි. යම් ලෙසකින් අරමුණුවල ආශ්වාදයක්‌ නොතිබුණා නම් සත්ත්වයන් අරමුණු කෙරෙහි ඇල්මක්‌ ඇතිකරගන්නේ නැහැ. යම් යම් කරුණු නිසා සිතට ඇතිවන අරමුණුවල ආශ්වාදයක්‌ තිබෙනවා. ඒ නිසා සත්ත්වයන් සිතට ඇතිවන අරමුණුවල ඇලෙනවා. සිතට අරමුණු වන දේ තුළ ආදීනවයක්‌ නොතිබුණා නම් සත්ත්වයන් සිතට අරමුණු වන දේ ගැන කළකිරෙන්නේ නැහැ. යම් යම් කරුණු නිසා සිතට අරමුණු වන දේ තුළ ආදීනවයක්‌ තිබෙනවා. ඒ නිසා සත්ත්වයන් සිතට අරමුණු වන දේ තුළ සත්‍ය ස්‌වභාවය දැනගෙන කළකිරෙනවා.

සිතට අරමුණු වන දේ තුළින් නිදහස්‌වීමක්‌ නොතිබුණා නම් සත්ත්වයන් සිතට අරමුණු වන දේ තුළින් නිදහස්‌ වෙන්නේ නැහැ. යම් යම් කරුණු නිසා සිතට අරමුණු වන දේ තුළින් නිදහස්‌වීමක්‌ තිබෙනවා. ඒ නිසා සත්ත්වයන් සිතට අරමුණු වන දේ තුළින් නිදහස්‌ වෙනවා.

සත්ත්වයන් යම්තාක්‌ කාලයක්‌ මේ බාහිර ආයතන හය පිළිබඳව ආශ්වාදය ආශ්වාදය වශයෙනුත්, ආදීනවය ආදීනවය වශයෙනුත්, නිස්‌සරණය නිස්‌සරණය වශයෙනුත් ඒ ලෙසින්ම අවබෝධ කළේ නැති තාක්‌ කල් සත්ත්වයන් දෙවියන්, මරුන්, බඹුන්, ශ්‍රමණ බමුණන් සහිත මේ දෙව් මිනිස්‌ ප්‍රජාවෙන් යුක්‌ත වූ ලෝකයේ ජීවත්වුණේ බාහිර ආයතන හයෙන් වෙන්වෙලා නොවේ. (නනිස්‌සටා(, නොබැඳිලා නොවේ (න විසංයුත්තා), නිදහස්‌ වෙලා නොවේ (නවිප්පමුත්තා). ඒකට හසු නොවුණු සිතින් නොවේ (නවිමරියාදීකතේන ෙච්තසා විහරීංසු)

ඒ වගේම සත්ත්වයන් යම්තාක්‌ කාලයක්‌ මේ බාහිර ආයතන හය පිළිබඳව ආශ්වාදය ආශ්වාදය වශයෙනුත්, ආදීනවය ආදීනවය වශයෙනුත් නිස්‌සරණය නිස්‌සරණය වශයෙනුත් ඒ ලෙසින්ම අවබෝධ කළේ නැති තාක්‌ කල් සත්ත්වයන් දෙවියන්, මරුන්, බඹුන්, ශ්‍රමණ බමුණන් සහිත මේ දෙව් මිනිස්‌ ප්‍රජාවෙන් යුක්‌ත වූ ලෝකයේ බාහිර ආයතන හයෙන් වෙන්වෙලා වාසය කරන්නෙ (නස්‌සටා). එක්‌ නොවී වාසය කරන්නෙ (විසංයුක්‌තා). නිදහස්‌වෙලා වාසය කරන්නෙ (විප්පමුත්තා). ඒකට හසුනොවන සිතින් වාසය කරන්නෙ (විමරියාදීකතේන ෙච්තිසා විහරන්ති). අප සියලු දෙනාත් මේ ආයතනවලින් නිදහස්‌වී සදාතනික සුවය සලසාගනිමු.
 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.